Online CSV naar ClieOp bestand generator help


Veld Opmerking
CSV data Nadat u een Excel bestand heeft omgezet naar een CSV bestand, dan moet u de gegevens nog inladen. Als u de Firefox 3.6 of Google Chrome 7.0 browser gebruikt dan kunt u het CSV bestand laden met behulp van de "Laad het CSV bestand" functionaliteit. Bij andere browsers wordt deze functionaliteit niet getoond. In het laatste geval moet u het CSV bestand openen met het Kladblok programma en vervolgens kopieert u de gehele inhoud. Daarna plakt u de inhoud in het CSV data invulveld.

De CSV data bevat één of meerdere regels die posten worden genoemd.

CSV data voorbeeld met 2 posten:
1081056568;Greenpeace;Amsterdam;125,00;10 jan 2010;Donatie Greenpeace
1363824228;Bakkerij Stoepje;Ede;50,00;12 feb 2010;Verjaardags taart

De CSV data kunnen de volgende gegevens bevatten:
 • Naam betaler / naam begunstigde (Max 35 karakters)
  Bij zakelijke betalingen is het de naam van de begunstigde.
  Bij incaso-opdrachten is het de naam van de betaler.

  De naam betaler / naam begunstigde is alleen verplicht bij "onzuivere" transactiesoorten.

  Als voor batch soort "zakelijke betalingen" is gekozen dan zijn dit de "onzuivere" transactiesoorten:
  • 0000 - onzuivere crediteurenbetaling naar een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers
  • 0003 - onzuivere salarisbetaling naar een een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers

  Als voor batch soort "incasso-opdrachten" is gekozen dan zijn dit de "onzuivere" transactiesoorten:
  • 1002 - onzuivere incasso ten laste van een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers

 • Bedrag (Max 453780216,08 euro's)
  Het bedrag is verplicht en alle bedragen zijn in Euro's.
  U kunt gebruik maken van het punt of de komma als decimaal scheidingsteken.
  Het bedrag bedraagt maximaal 453780216,08 euro's met maximaal 2 cijfers achter het decimaal scheidingsteken. Alle bedragen opgeteld in een batch mag niet meer zijn dan 45378021609,01 euro's.

  Voorbeelden:
  1367,10 is correct
  1367.10 is correct
  23 is correct
  0,23 is correct
  23,1 is niet correct
  573,123 is niet correct
  23, is niet correct
  ,23 is niet correct

 • Rekeningnummer (Max 10 cijfers)
  Het rekeningnummer is verplicht.

  Het rekeningnummer mag voorloop nullen en punten bevatten, bijv:
  • 1007782404
  • 13.71.76.69.16
  • 80.424.6106
  • 0290639255
  • 0005868817
  • 3734

  Het rekeningnummer mag maximaal 10 cijfers bevatten (na verwijdering van voorloopnummers).

  Rekeningnummers met 9 of 10 cijfers hebben een een controlemechanisme in zich, de zogenaamde 11-proef, om te checken of het nummer correct is.

  Rekeningnummers met 1 tot en met 7 cijfers hebben geen 11-proef controlemechanisme in zich. Deze nummers zijn ING rekeningnummers, voormalig Postbank girorekeningnummers.

  Rekeningnummers met 8 cijfers bestaan niet.

  Bij zakelijke betalingen is het de rekeningnummer van de begunstigde. Bij incaso-opdrachten is het de rekeningnummer van de betaler.

 • Betalingskenmerk (Max 16 karakters)
  Het betalingskenmerk is optioneel.

 • Omschrijving 1 t/m 4.
  Elke omschrijving mag max 32 karakters hebben.
  Omschrijving 1 t/m 4 zijn optioneel.

  Indien er in de batch 1 t/m 4 vaste omschrijvingen aanwezig zijn dan worden deze vaste omschrijvingen altijd het eerst getoond bij elke post. Eventuele bestaande omschrijvingen schuiven op (en kunnen verdwijnen).

  De vaste omschrijving(en) verschijnen dus als eerste op het rekeningafschrift.

 • Woonplaats betaler / woonplaats begunstigde (Max 35 karakters)
  De woonplaats is optioneel.
  Equens negeert het woonplaats veld maar uw bank kan de woonplaats nodig hebben bij het valideren van rekeningnummers bij onzuivere posten.
Deze online service heeft de volgende limieten ingesteld:
 • Maximaal 1000 posten per batch.
 • De ClieOp file mag maximaal 2 batches bevatten.
Note:
Onzuivere posten hebben alleen betrekking op rekeningnummers met maximaal 7 cijfers (voormalig girorekeningnummers). Deze nummers hebben geen zelf validerend mechanisme (11-proef). Om deze rekeningnummers op echtheid te controleren moet je de bijhorende naam opgegeven (en indien nodig de woonplaats). De bank zal dan naam-nummer controles uitvoeren. Als je zeker weet dat de rekeningnummers correct zijn, dan mag je deze posten als zuivere posten opgeven. Bij zuivere posten is de naam (en woonplaats) niet nodig en zal de bank bij rekeningnummers met maximaal 7 cijfers geen naam-nummer controle uitvoeren.

Rekeningnummers met 9 of 10 cijfers hebben een zelf validerend mechanisme (11-proef). De bank zal geen naam-nummer controles uitvoeren en posten met dergelijke rekeningnummers worden altijd beschouwd als zuivere posten.

De karakters die u kunt gebruiken in de "naam betaler / naam begunstigde", "betalingskenmerk", "omschrijving 1 t/m 4" en "woonplaats betaler / woonplaats begunstigde" vindt u hieronder.

De volgende karakters zijn toegestaan:

Karakter Omschrijving
A t/m Zhoofdletters
a t/m zkleine letters
0 t/m 9cijfers
spatie 
.punt
(haakje openen
)haakje sluiten
+plus
&en
$dollar
*asteriks
:dubbele punt
;punt komma
-koppel teken
/schuine streep
,komma
%procent
?vraagteken
@apenstaart
=is gelijk
'enkel aanhalingsteken
"dubbel aanhalingsteken

Als u andere karakters gebruikt worden ze geconverteerd met behulp van het onderstaande karakter conversie tabel.

VanNaar
ASCII waardeKarakterASCII waardeKarakter
32 32
33!32
34"34"
35#32
36$36$
37%37%
38&38&
39'39'
40(40(
41)41)
42*42*
43+43+
44,44,
45-45-
46.46.
47/47/
480480
491491
502502
513513
524524
535535
546546
557557
568568
579579
58:58:
59;59;
60<32
61=61=
62>32
63?63?
64@64@
65A65A
66B66B
67C67C
68D68D
69E69E
70F70F
71G71G
72H72H
73I73I
74J74J
75K75K
76L76L
77M77M
78N78N
79O79O
80P80P
81Q81Q
82R82R
83S83S
84T84T
85U85U
86V86V
87W87W
88X88X
89Y89Y
90Z90Z
91[32
92\32
93]32
94^32
95_32
96`32
97a97a
98b98b
99c99c
100d100d
101e101e
102f102f
103g103g
104h104h
105i105i
106j106j
107k107k
108l108l
109m109m
110n110n
111o111o
112p112p
113q113q
114r114r
115s115s
116t116t
117u117u
118v118v
119w119w
120x120x
121y121y
122z122z
123{32
124|32
125}32
126~32
12732
12869E
12932
13032
131ƒ102f
13232
13332
13432
13532
136ˆ32
13732
138Š83S
13932
140Œ32
14132
142Ž90Z
14332
14432
14532
14632
14732
14832
14932
15032
15132
152˜32
15332
154š115s
15532
156œ32
15732
158ž122z
159Ÿ89Y
160 32
161¡105i
162¢99c
163£32
164¤32
165¥32
166¦32
167§32
168¨32
169©32
170ª32
171«32
172¬32
173­32
174®32
175¯32
176°32
177±32
178²32
179³32
180´32
181µ32
18232
183·32
184¸32
185¹32
186º32
187»32
188¼32
189½32
190¾32
191¿32
192À65A
193Á65A
194Â65A
195Ã65A
196Ä65A
197Å65A
198Æ32
199Ç67C
200È69E
201É69E
202Ê69E
203Ë69E
204Ì73I
205Í73I
206Î73I
207Ï73I
208Ð32
209Ñ78N
210Ò79O
211Ó79O
212Ô79O
213Õ79O
214Ö79O
215×32
216Ø79O
217Ù85U
218Ú85U
219Û85U
220Ü85U
221Ý89Y
222Þ32
223ß32
224à97a
225á97a
226â97a
227ã97a
228ä97a
229å97a
230æ32
231ç99c
232è101e
233é101e
234ê101e
235ë101e
236ì105i
237í105i
238î105i
239ï105i
240ð111o
241ñ110n
242ò111o
243ó111o
244ô111o
245õ111o
246ö111o
247÷32
248ø111o
249ù117u
250ú117u
251û117u
252ü117u
253ý121y
254þ32
255ÿ121y