Online SEPA XML bericht generator voor zakelijke betalings opdrachten en incasso opdrachten help


Veld Opmerking
CSV data Nadat u een Excel bestand heeft omgezet naar een CSV bestand, dan moet u de gegevens nog inladen. Als u de Firefox 3.6 of Google Chrome 7.0 browser gebruikt dan kunt u het CSV bestand laden met behulp van de "Laad het CSV bestand" functionaliteit. Bij andere browsers wordt deze functionaliteit niet getoond. In het laatste geval moet u het CSV bestand openen met het Kladblok programma en vervolgens kopieert u de gehele inhoud. Daarna plakt u de inhoud in het CSV data invulveld.

De CSV data bevat één of meerdere regels die posten worden genoemd.

CSV data voorbeeld met 2 posten:
Greenpeace;5.00;NL31INGB0000000044;INGBNL2A;1234-4321-5678-8765;Next line
Donatie Greenpeace;Jollemanhof 15-17;1019 GW Amsterdam
Bakkerij Top;135.20;NL91ABNA0417164300;ABNANL2A;;Next line
Jubileumfeest Klaasen;Zuiddijk 17;1501 CA Zaandam

De CSV data kunnen de volgende gegevens bevatten:
 • Naam betaler / naam begunstigde (Max 70 karakters)
  De naam betaler / naam begunstigde is optioneel.
  Bij zakelijke betalingen is het de naam van de begunstigde.
  Bij incaso-opdrachten is het de naam van de betaler.

 • Bedrag (Max 999999999999999999 euro's)
  Het bedrag is verplicht en alle bedragen zijn in Euro's.
  U kunt gebruik maken van het punt of de komma als decimaal scheidingsteken.

  Voorbeelden:
  • 1367,10 is correct
  • 1367.10 is correct
  • 23 is correct
  • 0,23 is correct
  • 23,1 is correct
  • 573,12345 is correct
  • 23, is correct
  • ,23 is correct

 • IBAN nummer (Max 34 karakters)
  Het IBAN (International Bank Account Number) is verplicht.

  Voorbeelden:
  • NL91ABNA0417164300
  • BE68539007547034
  • DE89370400440532013000

  Bij zakelijke betalingen is het de IBAN nummer van de begunstigde.
  Bij incaso-opdrachten is het de IBAN nummer van de betaler.

 • BIC (8 of 11 karakters)
  Het Bank Identifier Code is optioneel.

  Voorbeelden:
  • ABNANL2A
  • ARSPBE22
  • AXABDE31

  Bij zakelijke betalingen is het de BIC code van de begunstigde.
  Bij incaso-opdrachten is het de BIC code van de betaler.

 • Betalingskenmerk (Max 25 karakters)
  Het betalingskenmerk is optioneel.

  Voorbeeld:
  1234-1234-1234-1234
  of
  RF 70 1234 1234 1234 1234

 • Omschrijving (Max 140 karakters)
  De omschrijving is optioneel.

  Het betalingskenmerk maakt deel uit van de omschrijving.
  Als zowel betalingskenmerk en omschrijving is opgegeven dan worden deze waarden samengevoegd met een spatie als scheidingsteken.

  Voorbeeld:
  Betalingskenmerk = "1234-1234-1234-1234"
  Omschrijving = "Energie rekening maart"

  De complete omschrijving wordt: "1234-1234-1234-1234 Energie rekening maart" (Max 140 karakters)

 • Straat en nummer betaler / Straat en nummer begunstigde (Max 70 karakters)
  De straat en nummer is optioneel.

 • Postcode en woonplaats betaler / Postcode en woonplaats begunstigde (Max 70 karakters)
  De postcode en woonplaats is optioneel.
Deze online service heeft de volgende limieten ingesteld:
 • Maximaal 350 posten per batch.
 • De SEPA XML file mag maximaal 2 batches bevatten.
De karakters die u kunt gebruiken in de "naam betaler / naam begunstigde", "betalingskenmerk", "omschrijving", "straat en nummer betaler / straat en nummer begunstigde" en "postcode en woonplaats betaler / postcode en woonplaats begunstigde" vindt u hieronder.

De volgende karakters zijn toegestaan:

Karakter Omschrijving
A t/m Zhoofdletters
a t/m zkleine letters
0 t/m 9cijfers
spatie 
.punt
(haakje openen
)haakje sluiten
+plus
&en
$dollar
*asteriks
:dubbele punt
;punt komma
-koppel teken
/schuine streep
,komma
%procent
?vraagteken
@apenstaart
=is gelijk
'enkel aanhalingsteken

Als u andere karakters gebruikt worden ze geconverteerd met behulp van het onderstaande karakter conversie tabel.

VanNaar
ASCII waardeKarakterASCII waardeKarakter
32 32
33!32
34"32
35#32
36$32
37%32
38&32
39'39'
40(40(
41)41)
42*32
43+43+
44,44,
45-45-
46.46.
47/47/
480480
491491
502502
513513
524524
535535
546546
557557
568568
579579
58:58:
59;32
60<32
61=32
62>32
63?63?
64@32
65A65A
66B66B
67C67C
68D68D
69E69E
70F70F
71G71G
72H72H
73I73I
74J74J
75K75K
76L76L
77M77M
78N78N
79O79O
80P80P
81Q81Q
82R82R
83S83S
84T84T
85U85U
86V86V
87W87W
88X88X
89Y89Y
90Z90Z
91[32
92\32
93]32
94^32
95_32
96`32
97a97a
98b98b
99c99c
100d100d
101e101e
102f102f
103g103g
104h104h
105i105i
106j106j
107k107k
108l108l
109m109m
110n110n
111o111o
112p112p
113q113q
114r114r
115s115s
116t116t
117u117u
118v118v
119w119w
120x120x
121y121y
122z122z
123{32
124|32
125}32
126~32
12732
12869E
12932
13032
131ƒ102f
13232
13332
13432
13532
136ˆ32
13732
138Š83S
13932
140Œ32
14132
142Ž90Z
14332
14432
14532
14632
14732
14832
14932
15032
15132
152˜32
15332
154š115s
15532
156œ32
15732
158ž122z
159Ÿ89Y
160 32
161¡105i
162¢99c
163£32
164¤32
165¥32
166¦32
167§32
168¨32
169©32
170ª32
171«32
172¬32
173­32
174®32
175¯32
176°32
177±32
178²32
179³32
180´32
181µ32
18232
183·32
184¸32
185¹32
186º32
187»32
188¼32
189½32
190¾32
191¿32
192À65A
193Á65A
194Â65A
195Ã65A
196Ä65A
197Å65A
198Æ32
199Ç67C
200È69E
201É69E
202Ê69E
203Ë69E
204Ì73I
205Í73I
206Î73I
207Ï73I
208Ð32
209Ñ78N
210Ò79O
211Ó79O
212Ô79O
213Õ79O
214Ö79O
215×32
216Ø79O
217Ù85U
218Ú85U
219Û85U
220Ü85U
221Ý89Y
222Þ32
223ß32
224à97a
225á97a
226â97a
227ã97a
228ä97a
229å97a
230æ32
231ç99c
232è101e
233é101e
234ê101e
235ë101e
236ì105i
237í105i
238î105i
239ï105i
240ð111o
241ñ110n
242ò111o
243ó111o
244ô111o
245õ111o
246ö111o
247÷32
248ø111o
249ù117u
250ú117u
251û117u
252ü117u
253ý121y
254þ32
255ÿ121y