Online SEPA XML bericht generator voor zakelijke betalings opdrachten en incasso opdrachten help


Veld Opmerking
Afkorting bedrijfsnaam De afkorting bedrijfsnaam (max 5 karakters) wordt gebruikt om een bericht identificatie te maken. De bericht identificatie moet uniek zijn voor een vooraf overeengekomen periode (meestal een jaar) om het gegenereerde SEPA XML bericht ondubbelzinnig te identificeren.

Om het bericht identificatie uniek te maken, zal Mobilefish.com additionele informatie toevoegen:

[afkorting bedrijfnaam, 5 karakters] - [aanmaakdatum en tijd bestand: yyyymmddhhmmss] - [willekeurig string, 7 karakters]

Bijvoorbeeld:
MFISH-20101204133834-A4sz04t

De volgende karakters zijn toegestaan:

Karakter Omschrijving
A t/m Zhoofdletters
a t/m zkleine letters
0 t/m 9cijfers
spatie 
.punt
(haakje openen
)haakje sluiten
+plus
&en
$dollar
*asteriks
:dubbele punt
;punt komma
-koppel teken
/schuine streep
,komma
%procent
?vraagteken
@apenstaart
=is gelijk
'enkel aanhalingsteken

Als u andere karakters gebruikt worden ze geconverteerd met behulp van het onderstaande karakter conversie tabel.

VanNaar
ASCII waardeKarakterASCII waardeKarakter
32 32
33!32
34"32
35#32
36$32
37%32
38&32
39'39'
40(40(
41)41)
42*32
43+43+
44,44,
45-45-
46.46.
47/47/
480480
491491
502502
513513
524524
535535
546546
557557
568568
579579
58:58:
59;32
60<32
61=32
62>32
63?63?
64@32
65A65A
66B66B
67C67C
68D68D
69E69E
70F70F
71G71G
72H72H
73I73I
74J74J
75K75K
76L76L
77M77M
78N78N
79O79O
80P80P
81Q81Q
82R82R
83S83S
84T84T
85U85U
86V86V
87W87W
88X88X
89Y89Y
90Z90Z
91[32
92\32
93]32
94^32
95_32
96`32
97a97a
98b98b
99c99c
100d100d
101e101e
102f102f
103g103g
104h104h
105i105i
106j106j
107k107k
108l108l
109m109m
110n110n
111o111o
112p112p
113q113q
114r114r
115s115s
116t116t
117u117u
118v118v
119w119w
120x120x
121y121y
122z122z
123{32
124|32
125}32
126~32
12732
12869E
12932
13032
131ƒ102f
13232
13332
13432
13532
136ˆ32
13732
138Š83S
13932
140Œ32
14132
142Ž90Z
14332
14432
14532
14632
14732
14832
14932
15032
15132
152˜32
15332
154š115s
15532
156œ32
15732
158ž122z
159Ÿ89Y
160 32
161¡105i
162¢99c
163£32
164¤32
165¥32
166¦32
167§32
168¨32
169©32
170ª32
171«32
172¬32
173­32
174®32
175¯32
176°32
177±32
178²32
179³32
180´32
181µ32
18232
183·32
184¸32
185¹32
186º32
187»32
188¼32
189½32
190¾32
191¿32
192À65A
193Á65A
194Â65A
195Ã65A
196Ä65A
197Å65A
198Æ32
199Ç67C
200È69E
201É69E
202Ê69E
203Ë69E
204Ì73I
205Í73I
206Î73I
207Ï73I
208Ð32
209Ñ78N
210Ò79O
211Ó79O
212Ô79O
213Õ79O
214Ö79O
215×32
216Ø79O
217Ù85U
218Ú85U
219Û85U
220Ü85U
221Ý89Y
222Þ32
223ß32
224à97a
225á97a
226â97a
227ã97a
228ä97a
229å97a
230æ32
231ç99c
232è101e
233é101e
234ê101e
235ë101e
236ì105i
237í105i
238î105i
239ï105i
240ð111o
241ñ110n
242ò111o
243ó111o
244ô111o
245õ111o
246ö111o
247÷32
248ø111o
249ù117u
250ú117u
251û117u
252ü117u
253ý121y
254þ32
255ÿ121y